Monthly Archives: June 2018

CPCCSA 2018

DUFATANYE GUSOMA ITEGEKO N°22/2018 RYO KUWA 29/04/2018 RYEREKEYE IMIBURANISHIRIZE Y’IMANZA Z’IMBONEZAMUBANO IZ’UBUCURUZI IZ’UMURIMO N’IZ’UBUTEGETSI TWITA CYANE KU BYAGIYE BIHINDUKA. Birasanzwe ko itegeko rigenga ikintu runaka rihinduka. Kandi burya abanyarwanda barabivuze, imihini mishya itera amabavu. Birasanzwe kandi ko iyo itegeko rihindutse, abanyamategeko twihutira kurisoma, rimwe narimwe tukarisoma twihuta, kubera ingano yaryo cyangwa umwanya dufite, tukarisoma turica…

DUFATANYE GUSOMA ITEGEKO N°22/2018 RYO KUWA 29/04/2018 RYEREKEYE IMIBURANISHIRIZE Y’IMANZA Z’IMBONEZAMUBANO IZ’UBUCURUZI IZ’UMURIMO N’IZ’UBUTEGETSI TWITA CYANE KU BYAGIYE BIHINDUKA. Birasanzwe ko itegeko rigenga ikintu runaka rihinduka. Kandi burya abanyarwanda barabivuze, imihini mishya itera amabavu. Birasanzwe kandi ko iyo itegeko rihindutse, abanyamategeko twihutira kurisoma, rimwe narimwe tukarisoma twihuta, kubera ingano yaryo cyangwa umwanya dufite, tukarisoma turica…